Regulamin i RODO

§1 Definicje

 1. Usługodawca / Serwis – C&C Company sp. z o.o., Św. Floriana 9/1, 85-030 Bydgoszcz, REGON 381683564, NIP 9671423353, KRS 0000755549 działający pod szyldem „Strona z Bogiem”. Strona internetowa Usługodawcy: https://stronazbogiem.pl.
 2. Klient / Kupujący – osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w Kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub prawny mająca wykupioną usługę u Usługodawcy.
 3. Konto użytkownika – oznaczają wszystkie rodzaje kont, oferowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługa informatyczna – usługa polegająca na udostępnieniu Klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Usługodawcy.
 5. Usługa dodatkowa – usługa udostępniona Klientowi na jego życzenie. Koszt, jaki Klient ponosi za udostępnienie usług dodatkowych (domena, dodatkowa przestrzeń dysku, dodatkowa skrzynka email itp.) podano w cenniku na stronie internetowej Usługodawcy.
 6. Regulamin – regulamin serwisu internetowego „Strona z Bogiem” dostępny pod adresem https://stronazbogiem.pl/regulamin.
 7. Plan Hostingowy – szczegółowe zestawienie parametrów usług zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. Okres abonamentowy – okres liczony od momentu opłacenia przez Klienta kwoty abonamentowej. Jeden okres abonamentowy trwa 12 miesięcy (1 rok).
 9. Cennik – wykaz cen dostępny na stronie internetowej Usługodawcy zawierający aktualne ceny usług świadczonych przez Usługodawcę.
 10. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Klientem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Klienta.
 2. Klient oświadcza, iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL Klienta w zestawieniach Klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach internetowych należących do Usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 5. Klient korzystający z usług Usługodawcy, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Usługodawcy i w zakresie, który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 6. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP odbiorców Klienta jak i samego Klienta, którzy korzystali z serwisu Klienta w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie odpowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie o zmianach powiadomiony drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Serwis świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Okresu abonamentowego na poziomie 99% dni kalendarzowych w skali roku z zastrzeżeniem §3 p.3. Za brak możliwości dostępu do wykupionego serwera, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia Okresu abonamentowego o 2 tygodnie za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy ponad okres 1 dnia. Klient w takiej sytuacji winien złożyć pisemną reklamację.
 3. Korzystać z Serwisu można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych oraz kontaktowych podczas aktywacji usługi. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych skutkuje zablokowaniem lub usunięciem usługi.
 5. Klient wykorzystuje wszystkie usługi Serwisu do celów zgodnych z prawem. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nazwę usługi (adres internetowy), treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych jak też za świadczone przez Klienta usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.
 6. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich oraz działania na szkodę pozostałych użytkowników Usługodawcy (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), rozsyłania SPAMu, udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy banerów, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.),  prób łamania zabezpieczeń serwera, instalowania wtyczek / pluginów niezgodnych z aktualną wersją systemu CMS WordPress / PrestaShop.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z wykupionymi usługami. Zabrania się tworzenia stron internetowych w stronach internetowych za pomocą wtyczek / pluginów oraz kodu strony czy też obchodzenia wykupionych usług w inny sposób. Wszelkie zmiany, wprowadzone przez Klienta, w kodzie źródłowym stron internetowych podlegają zablokowaniem usług bez możliwości zwrotu kwoty za trwający okres abonamentowy. Brak zgłoszenia wprowadzonych w/w zmian przez Klienta może skutkować niestabilnością działania usług oraz ich zablokowaniem.
 8. Wymogiem świadczenia usług, dotyczących stron opartych na systemie CMS WordPress, przez Serwis jest posiadanie zainstalowanej i włączonej wtyczki o nazwie „ManageWP Worker” autora GoDaddy. Brak zainstalowanej włączonej w/w wtyczki skutkuje naruszeniem Regulaminu Serwisu. Wtyczka „ManageWP Worker” służy do dodatkowego zabezpieczenia strony internetowej Klienta oraz aktualizacji wtyczek / pluginów.
 9. Klient w momencie wykupienia usług posiada określony limit przestrzeni dysku, który może sprawdzić w koncie Klienta na stronie https://subpanel.pl. Przekroczenie limitu przestrzeni wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty do wykupionych usług lub zawieszeniem usług Klienta. Cennik usług dodatkowych dostępnych jest na stronie internetowej Usługodawcy. Informacja o przekroczeniu dopuszczalnej przestrzeni dysku jest wysyłana do Klienta drogą elektroniczną na podany przy rejestracji usługi adres email. Brak przywrócenia przestrzeni dysku do dopuszczalnego limitu w okresie 24 godzin od chwili wysłania informacji o przekroczeniu wiąże się z zablokowaniem usług Klienta.
 10. Każda usługa (domena) Klienta podłączona jest pod zewnętrzną stronę Cloudflare, która ma za zadanie ograniczać ruchu botów oraz chronić przed atakami. Usługodawca zastrzega sobie blokowanie krajów lub IP, które mogą wpływać na niekorzystne działanie usługi Klienta lub powodować zbyt wysokie obciążanie serwera.
 11. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: naruszenia istotnych postanowień niniejszej Umowy, naruszenia Polityki antyspamowej i/lub Polityki bezpieczeństwa, Siły Wyższej.
 12. Rozwiązanie umowy. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Naliczana jest wówczas kara umowna w wysokości sumy wartości posiadanej usługi za cały okresy rozliczeniowy.
 13. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku udokumentowanego, powtarzającego się rażącego naruszenia warunków świadczenia Usług. Dotyczy to w szczególności §3 p.2. W przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym nie jest naliczana kara umowna.
 14. Klient winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku serwera. Usługodawca wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Klienta umieszczone na wykupionej usłudze, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 15. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Zamówienie usługi

 1. Serwis przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez stronę www.stronazbogiem.pl lub mailowo na adres: [email protected]
 2. Zamówienia usług mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Otrzymanie potwierdzenia, jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usług elektronicznych na zasadach określonych w regulaminie oraz akceptacją regulaminu.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w sytuacji gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 5. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e- mail potwierdzającej przyjęcie danego zamówienia.
 7. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.

§5 Realizacja zamówień

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku płatności:
 2. a) e-przelewem, kartą płatniczą lub kredytową – po zaksięgowaniu wpłaty przez system PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24)
  b) przelewem na rachunek bankowy sklepu – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar na koncie sklepu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie www.stronazbogiem.pl, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych usług, bądź wprowadzania do nich zmian.
 4. Do każdego zamówienia, wystawiany jest paragon lub faktura VAT, przesyłana mailowo na adres e-mail Kupującego.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej stronazbogiem.pl zawierają podatek VAT.

§6 Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy. W szczególnych przypadkach może on ulec wydłużeniu do 2 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji przekracza 3 dni roboczych, kontaktujemy się z Kupującym, aby poinformować go o tym fakcie i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu przedłużeniu, jeśli Kupujący żąda zmian w zamówieniu po jego zatwierdzeniu, wykupie usługę przeniesienia treści z obecnej strony internetowej lub jeśli z powodów niezależnych od Serwisu dotrzymanie terminu realizacji zamówienia jest niemożliwe.

§7 Płatności

 1. W Serwisie stronazbogiem.pl możliwe są następujące formy płatności:
 2. – płatność przelewem na rachunek bankowy Serwisu: 22 1050 1139 1000 0090 8047 3995 dla płatności w PLN
  – płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu – PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24)
  W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia w Serwisie. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana, Serwis ma prawo anulować zamówienie.
 3. Serwis stronazbogiem.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 4. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24)
 5. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24) przy współpracy z bankiem, w którym osoba dokonująca transakcji posiada rachunek (e-przelewy) lub który wydał kartę.
 6. Dane wprowadzone do formularza autoryzacji transakcji dotyczące posiadacza karty (dane osobowe, numer karty) są bezpieczne, gdyż przekazywane są bezpośrednio do PayPro Spółka Akcyjna (Przelewy24).

§8 Przedłużenie usług

 1. Usługodawca informuje Klienta o wygaśnięciu usług 30 dni przed ich zakończeniem. Informacja o wygaśnięciu usług wysyłana jest Klientowi na podany przy rejestracji usługi adres email. Klient jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy w terminie 10 dni od dnia wysłania w/w informacji czy decyduje się przedłużyć usługi o następny Okres abonamentowy. W wyniku braku informacji zwrotnej od Klienta dotyczącej przedłużenia usług, usługi Klienta przechodzą w stan zawieszenia i mogą wygasnąć z ostatnim dniem trwania obecnego Okresu abonamentowego.
 2. Jeżeli Klient korzystający z usług Serwisu nie poinformuje przynajmniej 10 dni przed zakończeniem trwającego Okresu abonamentowego Usługodawcy o rezygnacji z przedłużenia usług, Usługodawca może dostarczyć Klientowi na podany przy rejestracji usługi adres email fakturę za następny Okres abonamentowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Usługodawcy zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, płatności kartą kredytową itp.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.
 5. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym terminem płatności, Umowę uważa się za rozwiązaną na wniosek Klienta.
 6. Ceny usług oraz usług dodatkowych wymienione są w cenniku dostępnym na stronie Serwisu.
 7. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie Klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe Usługodawcy.
 8. Zmiany cen usług nie dotyczą Klientów z już trwającym Okresem abonamentowym. Nowe ceny usług obowiązują od następnego Okresu abonamentowego.

§9 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Kupujący poinformuje Serwis o odstąpieniu od umowy, Serwis prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tej informacji drogą mailową.
 2. Odstąpienie od umowy skutkuje wyłączeniem i usunięciem wszystkich wykupionych usług Klienta.
 3. Płatność za wykupione usługi w trwającym okresie abonamentowym nie podlega zwrotowi.

§10 Procedura reklamacji

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonych przez Usługodawcę usług rozpatrywane będą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw.
 3. Reklamacja powinna być sporządzona przez Klienta w formie pisemnej i przesłana w terminie 7 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji na adres Usługodawcy podany w §1 p.1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 4. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Pomoc dotyczącą funkcjonowania Serwisu można uzyskać pisząc na adres mailowy [email protected]

§7 Postanowienia końcowe

 1. Zarówno Usługodawca jak i Klient w trakcie realizacji usługi oraz usług dodatkowych zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientowi korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Usługodawcy.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem.
 4. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  5.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  5.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  5.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego (ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.); ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W odniesieniu do zawierania i wypełniania niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie.